disclaimer tekst

Disclaimer

 Algemeen
Gebruik van deze site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van Wizdom.

 Gebruik website
De op deze website getoonde informatie is zorgvuldig samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Informatie van derden, producten en diensten
Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Wizdom zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker.
Wizdom geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s,
worden beschermd door auteursrecht. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Wizdom.

Geen aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door Wizdom uitdrukkelijk afgewezen.

Toepasselijk recht
Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Gegevens Wizdom
Groningen